Vervolg Proloog

Zijn politieke betrokkenheid heeft zich ook in het buitenland gemanifesteerd. Meer dan eens heeft hij de vergaderingen van de ILO in Geneve bijgewoond. In de summit van de FTAA (Free Trade Area of the Americas ) 2002, heeft hij zijn standpunten gepresenteerd. In de summit van EU-LAC ( staatshoofden van EU-staten en die van Latijns Amerika en de Caricom) te Wenen en Lima, heeft hij gesproken. In de summit van Cariforum en Cuba heeft hij voor Suriname te  Barbados, de Bridgetown Agreement getekend. Dit gaat over een economisch samenwerkingsverband binnen de Caricom. Ook heeft hij in Washington onder leiding President George W. Bush samen met de leiders van Caricom deel genomen aan bespreking over de “Caribbean Basin Initiative”. Namens de Caricomstaten heeft hij de Caribische diaspora in Washington toegesproken.

Aan hem is eveneens de eer ten deel gevallen om de Algemene Vergadering van de United Nations toe te spreken (2009).

Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als vaste vertegenwoordiger van het Surinaamse parlement in de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly ( JPA) van 1988 tot 2004; met een relatief korte onderbreking . Sardjoe heeft gefunctioneerd in hoge functie van Co-President van de ACP-EU  JPA ( 2003/2004). Een aantal termijnen als lid van het Bureau met de titel van Vice-President van ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. Zijn bijdrage in de factfinding missie in februari 1996 naar Burundi en Rwanda in verband met de genocide in Rwanda in 1994, is prominent. Het accent op het misbruik van kindsoldaten in Addis Ababa in Ethiopië heeft hij ruime aandacht gehad. Op de paritaire vergadering van de ACP-EU in 2004 in Den Haag compromis bereikt tussen de EU- en de ACP-groep met betrekking tot de meer dan een miljoen vluchtelingen in Darfoer, Soedan. Een gemeenschappelijke resolutie ter zake in te grijpen, werd aangenomen bestemd voor de Europese Commissie.

Voor wat betreft zijn ambtelijke dienstbetrekkingen, heeft hij een prominente dienststaat bereikt. Begonnen als leerkracht voor het Gewoon Lager Onderwijs (Glo), is hij schoolhoofd geweest. Hij heeft gediend op de Ulo-school (Uitgebreid Lager Onderwijs), dan als leraar op de Mulo-school ( Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), en docent op het VWO ( Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) en ten slotte ook parttime docent voor het vak geschiedenis MO-A en MO-B op het IOL ( Instituut voor de Opleiding van Leraren ).

Vervolgens is hij benoemd tot Onderdirecteur voor het Gewoon Lager Onderwijs ( 1972 ) en daarna Onderdirecteur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (1986- 1996)

Na een diensttijd van 43 jaar ging hij in 1996 met eervol ontslag.

Met betrekking tot het maatschappelijk liefdeswerk gaat zijn sympathie uit naar ‘disabled persons” Overigens geeft Sardjoe de voorkeur om zijn diensten op dit stuk in anonimiteit te doen.

Ramdien Sardjoe, geboren in het toenmalige district Beneden Para, thans district Wanica geheten, verhuisde op jonge leeftijd naar Paramaribo. Met werkend studeren, zijn taken als lid van het parlement uitvoerend, heeft in 1975 aan het IOL de Akte MO-B Geschiedenis behaald.

Sewsankar Sardjoe, zijn vader, heeft met hard werken in de landbouw – heel vaak onder zeer moeilijke omstandigheden, zijn kinderen onderwijs doen genieten.

De beslissing van vader-Sardjoe om hen ook het onderwijs in het Hindi te doen geven , is vooral voor 

Ramdien van bijzondere betekenis geweest. Met de vaardigheid in het Hindi kon hij met  de achterban vloeiend communiceren. Hij heeft daarvan een dankbaar gebruik gemaakt.

Een veelheid en verscheidenheid aan feiten. Dank wordt hierbij uitgebracht aan allen die hiertoe 

een essentiële bijdrage hebben geleverd.

Zijn intentie is onder meer het vastleggen van informatie voor zover hij vooral in politicis bij betrokken is geweest (1961-2011). Dit kan ongetwijfeld van betekenis zijn voor belangstellenden  en mogelijk ook nuttig  voor de historie.
Moge deze site voor de bezoeker van dienst zijn.

Drs. Ulrich Aron